Skip to Main Content
 

Centralna medicinska knjižnica

Domov | Kje smo? | Delovni čas | Kontakt | Cenik | Knjižnični red | @ Vprašajte nas | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube

 

ODPRTI DOSTOP ZA PODROČJE BIOMEDICINE: OBJAVLJANJE V OD

DOLOČILA FINANCERJEV GLEDE OBJAVE V OD: POLITIKE EU, RS

Obzorje 2020                                                                             

Evropska komisija je odprti dostop do znanstvenih publikacij uveljavila kot splošno načelo programa Obzorje 2020 (Horizon 2020; evropski program financiranja raziskav in inovacij za obdobje 2014–2020). Program določa obvezno odprto dostopnost objav iz sofinanciranih projektov. Od leta 2014 naprej bodo morali biti dostopni vsi članki, financirani v okviru programa Obzorje 2020, in ne glede na način odprtega dostopa shranjeni v repozitorije, in sicer:

 • založnik bo članke nemudoma objavil na spletu (t. i. zlati in hibridni odprti dostop) – od Evropske komisije se lahko zahteva vračilo stroškov objave; ali

 • raziskovalci bodo poskrbeli, da bodo njihovi članki na voljo prek odprtega arhiva najpozneje 6 mesecev po objavi oziroma 12 mesecev v primeru člankov na področju družbenih ved in humanistike (t. i. zeleni odprti dostop).

 

 

Evropska komisija je julija 2018 objavila posodobitev delovnega programa Obzorje 2018-2020. Večina delov delovnega programa je bila spremenjena z manjšimi podrobnostmi v okviru obstoječih tem, sprememb v proračunu ter nekaj novih tem in drugih ukrepov.


Sedmi okvirni program (FP7)                                                     

FP 7 post grant OA project  je pilotski program Evropske komisije za podporo odprtemu publiciranju, ki je na voljo na platformi OpenAIRE. Financiranje zlatega odprtega dostopa za objave projektov financiranih iz preteklega okvirnega programa EU FP7 je mogoče s sredstvi projekta EC/OpenAIRE Gold Open Access Pilot.

Značilnosti:

- Pilotski program FP7 bo financiral vse objave preteklega projekta FP7 do dveh let po zaključku tega projekta.

- Financirane bodo največ tri objave na projekt. Objave bodo lahko članki, knjige, sestavki, zborniki konferenc.

- Financirane bodo recenzirane publikacije, ki bodo na voljo z licenco CC-BY ali drugo podobno licenco za objavljanje v OD.

- Publikacije morajo biti naložene v repozitorij, kompatibilen s platformo OpanAIRE.  

- Zahtevek poda raziskovalec oz. strokovno osebje prek sistema na povezavi EC/OpenAIRE Gold Open Access Pilot.

- Informacije o oddaji zahtevka so na voljo na spletni strani: https://www.openaire.eu/goldoa/fp7-post-grant/pilot.

https://www.openaire.eu/images/OpenAIREpostgrant_logo.png

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

 

Izpostavljamo člene, ki so pomembni z vidika objavljanja v odprtem dostopu:

58. člen

(objava raziskovalnih rezultatov izvajalca)

(1) Izvajalec (RO) je dolžan pri objavi rezultatov svojega dela in vseh drugih oblikah javnega predstavljanja navesti, da so doseženi raziskovalni rezultati nastali v okviru nalog, ki so bile (so)financirane iz državnega proračuna po pogodbah, ki so bile sklenjene med agencijo in izvajalcem, ter na zahtevo agencije sodelovati pri obveščanju javnosti, ki ga organizira agencija. Izvajalec sledi načelom odprtegadostopa do znanstvenih informacij v skladu z  Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji.

 

102. člen

(vsebina vmesnega poročanja)

Vmesno poročilo o rezultatih izvedenega raziskovalnega projekta poleg naslova projekta, imena oziroma naziva in sedeža prijavitelja, imena in priimka vodje projekta in številke pogodbe vsebuje tudi kratko vsebinsko poročilo in dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti. V poročilu se navedejo:

 • cilji projekta;
 • uresničitev predloženega programa dela oziroma ciljev;
 • izkoriščanje dobljenih rezultatov;
 • utemeljitev morebitnih sprememb programa dela pri projektu;
 • obrazložitev sprememb projektnih skupin;
 • mednarodno sodelovanje;
 • raziskovalni in drugi rezultati;
 • samoevalvacijska ocena učinkov odprtodostopnih objav recenziranih znanstvenih člankov, ki se nanašajo na raziskovalne rezultate.

103. člen

 (vsebina zaključnega poročila)

(1) Zaključno poročilo o rezultatih izvedenega projekta poleg naslova projekta, imena oziroma naziva in sedeža prijavitelja, imena in priimka vodje projekta ter številke pogodbe vsebuje tudi:

 • cilje projekta;
 • uresničitev predloženega programa dela oziroma ciljev;
 • obrazložitev sprememb projektnih skupin, če se zgodijo v zadnjem letu izvajanja projekta;
 • izkoriščanje dobljenih rezultatov;
 • mednarodno sodelovanje;
 • raziskovalne in druge rezultate;
 • samoevalvacijsko oceno o učinkih odprtodostopnih objav recenziranih znanstvenih člankov, ki se nanašajo na raziskovalne rezultate.

(2) Poleg zaključnega poročila iz prejšnjega odstavka tega člena RO priloži še poročilo sofinancerja ter zbirno poročilo in dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti za vsa leta trajanja projekta.

 

188. člen

(pogoji prijave prijavitelja)

(1) Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • znanstvena monografija mora biti recenzirana z najmanj dvema znanstvenima recenzijama;
 • znanstvena recenzija mora biti objavljena v sofinancirani znanstveni monografiji z imenom in priimkom recenzenta;
 • znanstvena monografija mora biti urejena in opremljena po mednarodnih bibliografskih standardih in standardih za znanstveni tisk, veljavnih v Republiki Sloveniji (znanstvena monografija mora imeti ustrezen CIP in ISBN-številko oziroma vse potrebne elemente za njuno pridobitev);
 • znanstvena monografija mora biti  do 31. decembra tekočega leta dostavljena agenciji; prevod znanstvene monografije prijavitelj dostavi agenciji do 31. marca prihodnjega leta;
 • finančna konstrukcija znanstvene monografije mora biti finančno uravnotežena na način, da so prihodki in odhodki znanstvene monografije enaki;
 • prijavitelji si morajo prizadevati zagotoviti izdajo znanstvenih monografij v poslovnem modelu, ki omogoča odprt dostop do sofinanciranih digitalnih znanstvenih monografij, v skladu z veljavno strategijoodprtega dostopa;
 • prijavitelj za isti namen in isto znanstveno monografijo še ni sofinanciran iz državnega proračuna na podlagi drugih javnih razpisov in z njimi ne bo presegel dovoljenih zneskov pomoči po pravilu »de minimis«;
 • prijavitelj ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečaja ali prisilnega prenehanja;
 • prijavitelj je dolžan zagotoviti del lastnih sredstev oziroma sredstev iz drugih virov.

(2) Pri prevodu znanstvene monografije tujega avtorja v slovenski jezik se upoštevajo že objavljene recenzije v publikaciji. Če tuja znanstvena monografija, ki se prevaja v slovenski jezik, objavljenih recenzij nima, prijavitelj priloži najmanj dve znanstveni recenziji.

KAKO RAZISKOVALEC IZPOLNI DOLOČILA GLEDE OBJAVE V OA?

Vrste dostopa do odprtodostopnih publikacij                        

1. Zeleni odprti dostop (Green OA) -  odprti  dostop  do  celotne vsebine  objave  v  obliki  končnega  recenziranega  rokopisa  morajo  upravičenci  v repozitoriju  zagotoviti  v  največ   šestih  mesecih  od  datuma  objave  (oziroma  v  največ dvanajstih mesecih za objave na področju družboslovnih in humanistič nih ved),

2. Zlati odprti dostop (Gold OA) -  celotna  vsebina  objave  mora  biti  v  obliki  objavljenega članka  v  repozitoriju odprto dostopna najkasneje ob objavi slednjega,

3. Hibridne revije so naročniške revije, ki omogočajo objavo članka v odprtem dostopu. Avtorske pravice pripadajo avtorju. Založnik dovoljuje shranitev založnikove datoteke v repozitorij.


Zeleni dostop                                                                          

Raziskovalci se morajo, preden naložijo članke v repozitorij, na portalu SHERPA/ROMEO seznaniti s  politikami  založnikov glede odprtega dostopa. 

Raziskovalci Univerze v Ljubljani bodo recenzirane publikacije iz projektov Obzorja 2020 shranili v Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL) ali v katerikoli OpenAIRE kompatibilen tematski, institucionalni ali nacionalni repozitorij. Repozitorij ZENODO je namenjen raziskovalcem z organizacij brez repozitorija.

Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)

omogoča zbiranje in hranjenje elektronskih oblik zaključnih del študija ter objav zaposlenih na Univerzi in raziskovalnih podatkov.  Navodila za nalaganje bodo na voljo takoj, ko bo repozitorij dejaven za MF. V tem času je na voljo repozitorij Zenodo.

Zenodo

je mednarodni repozitorij, ki je proizvod infrastrukture OpenAIRE. Raziskovalcem, katerih raziskave so financirane s strani projektov Evropske unije (Obzorje 2020, Sedmi okvirni program FP7) omogoča shranjevanje raziskovalnih podatkov in člankov z vseh področij znanosti.

Za oddajo dela v repozitorij Zenodo se najprej registrirajteDelo naložite tako, da izberete jeziček Upload.

 

 

 

 

Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018

Dne 5.6.2017 je bil na spletni strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije objavljen Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018. Za medicinske vede je namenjenih 14,6 % vseh sredstev, kar znaša okvirno 1.752.000,00 €. V razpisu je pod točko 10. Izbor raziskovalnih projektov v povezavi z odprtim dostopom zapisano:

 »Izvajalec naj v najvišji možni meri sledi načelom odprtega dostopa do znanstvenih informacij, kot je objavljeno v Nacionalni strategiji odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Republiki Sloveniji 2015-2016.«.

Cilj javnega razpisa je izbor manjših in podoktorskih raziskovalnih projektov.  Znotraj vsake vede mora biti izbranih vsaj 10 % podoktorskih projektov. Vsaj 10 % izbranih projektov v medicini mora biti aplikativnih in vsj 20 % takšnih, katerih nosilci so mlajši raziskovalci (največ 10 let po zagovoru prvega doktorata).